CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Wat moet u doen?

 

Om als uitgever deel te nemen aan de regelingen dient u CLIP een volmacht en vrijwaring te geven.

Met de volmacht aan CLIP verklaart u in te stemmen met de algemene licentievoorwaarden en verleent u CLIP (op niet-exclusieve basis en tot opzegging) het recht om het knippen uit uw titels toe te staan tegen het leveren van gegevens over het gebruik en de betaling van een redelijke auteursrechtvergoeding.

Met uw vrijwaring verklaart u de auteursrechthebbende te zijn van de desbetreffende titels en de daaruit geknipte artikelen.

  • Als u over de auteursrechten beschikt van al uw freelance journalisten, dan kunt u een volledige vrijwaring afgeven en ontvangt u de volledige vergoeding.
  • Als u niet over de auteursrechten beschikt van al uw freelance journalisten, dan kunt u een beperkte of 50% vrijwaring afgeven en kunt u de desbetreffende freelance journalisten aan de uitkering laten deelnemen via Stichting LIRA.

Toelichting bij de Vrijwaring

Als uitgever of intermediair kunt u CLIP een volledige (100%) vrijwaring geven indien u over de benodigde auteursrechten beschikt van alle auteurs. Beschikt u inderdaad over de rechten op het hergebruik van het werk van alle auteurs, dus ook van alle freelance journalisten? Dan kunt u dit op de eerste pagina van de volmacht aan CLIP doorgeven.

Wij wijzen er op dat u daarmee, mochten er onverhoopt freelancers zijn die een artikel hebben geschreven in uw titel(s) en van mening zijn dat u als uitgever niet over de benodigde rechten beschikt, CLIP vrijwaart voor aanspraken door derden (freelance journalisten).

Wanneer u als uitgever niet over alle rechten op het werk van alle freelance journalisten beschikt dan geeft u dat aan op de volmacht middels een beperkte vrijwaring. U dient voor al uw titels (voor zover daarvoor een vergoeding wordt geïnd) aan te geven wat het aandeel van de rechten is dat bij u als uitgever ligt: het vrijwaringpercentage. De hoogte van het vrijwaringpercentage is afhankelijk van de situatie:

Er werken een aantal freelance journalisten voor uw publicaties maar u weet niet met wie u de auteursrechten wel en niet heeft geregeld. U zet in het door CLIP verstrekte overzicht per titel het aandeel waarvan u zeker weet dat u de rechten op het hergebruik wel bezit en stuurt samen met het ingevulde overzicht een ondertekende verklaring van de hoofdredacteur(en) terug. CLIP keert op basis van het opgegeven vrijwaringpercentage de geïncasseerde bruto vergoedingen uit. Het overige deel van de vergoeding gaat naar Stichting Lira die de vergoeding(en) uitkeert aan freelance journalisten.

Wanneer u exact weet met welke freelance journalisten u geen afspraken heeft gemaakt, is het mogelijk om per publicatie op basis van het aandeel niet gemandateerde freelance journalisten op het totaal van de auteurs en freelance journalisten een uitkering te ontvangen. U dient naast het vrijwaringpercentage per publicatie tevens de NAW gegevens aan te leveren van alle freelance journalisten waarmee u geen afspraken hebt gemaakt. De hoofdredacteur(en) dient een ondertekende verklaring af te geven van het aandeel niet gemandateerde freelance journalisten. U ontvangt uw aandeel in de vergoeding wanneer de verklaring van de hoofdredacteur en de NAW gegevens van de niet gemandateerde freelance journalisten in ons bezit zijn gekomen.

Tenslotte is het mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om een 50% vrijwaring af te geven indien u over onvoldoende gegevens beschikt met betrekking tot uw rechten voor het aandeel van de freelance journalisten. U geeft op de volmacht aan dat u CLIP vrijwaart voor 50%. Dat is dus uitsluitend uw uitgeversaandeel. U ontvangt dan 50% van de geïncasseerde bruto vergoeding voor uw titels. Het andere 50% aandeel in de geïncasseerde vergoeding gaat naar Stichting LIRA ter verdeling onder freelance journalisten.

Bij de repartitie (verdeling van de gelden) ontvangt u van CLIP een repartitiefactuur met een specificatie waarop alle betreffende titels voorkomen en het aandeel in het geïncasseerde bedrag dat aan u wordt uitgekeerd. Het inhoudingpercentage aan administratiekosten bij uitkering in 2015 is vastgesteld op 15% voor NUV leden en 20% voor niet NUV-leden.

Klik hier om het volmachtformulier te downloaden.