CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Nieuws

 
 
09 maart 2017: Uitkering CLIP 2016Q4
 
CLIP activiteiten worden gestaakt

De activiteiten van CLIP worden per 31 december van 2019 gestaakt.

 

Dit heeft uiteraard nogal wat consequenties. Voor gebruikers en rechthebbenden. Wij voeren immers vanaf 31 december 2019 geen activiteiten meer uit. Er wordt vanaf dat moment geen vergoeding meer geïncasseerd bij de gebruikers.

 

Dit betekent voor uitgevers en gebruikers een kans om meer maatwerkafspraken te malen. Alle gebruikers hebben immers nog steeds de nadrukkelijke toestemming nodig om content te kunnen gebruiken.Partijen kunnen zelf overeenkomsten gaan afsluiten. Dat kan individueel, of u kunt zich op termijn aansluiten bij een alternatief dat wordt uitgewerkt door uitgevers zelf.  Het idee daarbij is dat een aantal uitgevers hun expertise van de markt bundelen en vervolgens andere uitgevers de kans geven om zich hierbij aan te sluiten. Dit met het doel om de gebruikers beter te faciliteren in zowel licentievormen als in de levering van content waardoor er een toekomstbestendig model wordt gecreëerd.

 

Om rechthebbenden en gebruikers in de tussentijd te ondersteunen, ontwikkelt de Mediafederatie een voorbeeldcontract. Daarin zijn een aantal basiselementen geregeld en kunnen partijen voorwaarden uitonderhanden die beter passen bij het hergebruik.

 

Wij spreken de hoop en de verwachting uit dat het stopzetten van de CLIP-regeling ertoe leidt dat gebruikers en rechthebbenden in goed overleg komen tot een duurzaam model waarbij de belangen van alle betrokkenen worden gediend.

 
Uitkering CLIP afkoop 2017

Binnenkort keert CLIP een auteursrechtelijke vergoeding uit die is geïncasseerd via de regeling ‘knipseldiensten en –kranten’. Het betreft de vergoeding over 2017. Naast de vergoeding over 2017, wordt er ook een herberekening gemaakt over de jaren 2014 t/m 2016.

CLIP incasseert bij diverse Bedrijven & Instellingen een auteursrechtelijke vergoeding voor het intern verspreiden van artikelen uit periodieken. Daarnaast heeft CLIP een raamovereenkomst gesloten met de bibliotheek- en documentatiecentra (Bidocs) van de ministeries en Hoge Colleges van Staat. Hierdoor kunnen de ministeries op beperkte schaal artikelen uit tijdschriften digitaliseren en archiveren.

Omdat het ondoenlijk is om precies vast te stellen welke artikelen worden hergebruikt, zijn er generieke afkoopsommen afgesloten. Als gevolg hiervan zijn er geen titelspecifieke gegevens aanwezig. Voor de verdeling van de gelden zijn daarom de gegevens gebruikt van de titelspecifieke incasso in 2017.

 
Uitkering CLIP Q3 en Q4 2017 - Q1 2018

CLIP heeft de vergoedingen uitgekeerd die in het derde en vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 zijn geïncasseerd bij de commerciële knipseldiensten. Naast deze vergoedingen wordt er ook een herberekening gemaakt voor de jaren 2015 t/m nu. Via deze herberekening kunnen vergoedingen alsnog worden uitgekeerd aan uitgeverijen die recent een volmacht hebben afgegeven. Ook door fusies of overnames kan het voorkomen dat een reeds gedane uitkering aangepast moet worden. Dit wordt allemaal in de herberekening meegenomen.

Het is mogelijk dat niet voor alle periodieken een vergoeding wordt uitgekeerd. Indien knipseldiensten geen knipsels hebben geleverd uit bepaalde periodieken in het betreffende tijdvak, wordt hiervoor ook geen vergoeding uitgekeerd.

Via de portal op www.stichting-pro.nl ziet u een volledig overzicht van de werken die voor uw uitgeverij geregistreerd staan.

 
Uitkering CLIP 2016Q4

CLIP heeft de vergoedingen uitgekeerd die in het vierde kwartaal van 2016 zijn geïncasseerd bij de commerciële knipseldiensten. Naast de vergoeding over het vierde kwartaal van 2016, wordt er ook een herberekening gemaakt voor de jaren 2013 t/m nu. Via deze herberekening kunnen vergoedingen alsnog worden uitgekeerd aan uitgeverijen die recent een volmacht hebben afgegeven. Ook door fusies of overnames kan het voorkomen dat een reeds gedane uitkering aangepast moet worden. Dit wordt allemaal in de herberekening meegenomen.

Het is mogelijk dat niet voor alle periodieken een vergoeding wordt uitgekeerd. Indien knipseldiensten geen knipsels hebben geleverd uit bepaalde periodieken in het betreffende tijdvak, wordt hiervoor ook geen vergoeding uitgekeerd.

Via de portal op www.stichting-pro.nl ziet u een volledig overzicht van de werken die voor uw uitgeverij geregistreerd staan.

 
Gemeente Rotterdam en Lexis Nexis sluiten overeenkomst over gebruik van artikelen in knipselkrant

De gemeente Rotterdam en LexisNexis hebben een 4-jarige overeenkomst gesloten voor het gebruik van artikelen  uit AD, de Volkskrant, Trouw en Het Parool in de knipselkrant van de gemeente Rotterdam. 

 

Binnen de gemeente Rotterdam wordt onder bestuur, raadsleden, fracties en medewerkers een knipselkrant verspreid. Het doel is een snelle, actuele informatievoorziening over relevante ontwikkelingen/nieuwsberichten over de gemeente die van belang zijn voor deze doelgroep. De knipselkrant geeft een mediabeeld, filtert en maakt inzichtelijk hoe breed nieuws is opgepakt.  Het vormt een belangrijk instrument voor het dagelijks werk van de doelgroep. 

 

De overeenkomst is het resultaat van gesprekken tussen de gemeente Rotterdam en CLIP (Copyright Licentie en Incassobureau PRO, onderdeel van Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie). CLIP voert namens  uitgevers een aantal regelingen uit waardoor gebruikers eenvoudig toegang krijgen tot materiaal dat door uitgevers en auteurs is gecreëerd. Daarbij is het uitgangspunt dat gebruikers zonder veel administratieve lasten content kunnen gebruiken in interne nieuwsvoorzieningen (papier en digitaal) en rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik.

 

Terwijl in het bedrijfsleven steeds beter is aanvaard dat auteursrechten moeten worden gerespecteerd, constateren de Nederlandse uitgevers dat een aantal overheden (provincies, gemeenten, waterschappen, etc) nog niet beschikken over een licentie voor hun papieren of digitale interne nieuwsvoorziening. De gemeente Rotterdam geeft nu het voorbeeld hoe dit goed kan worden geregeld.