CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Nieuws

 
 
09 maart 2017: Uitkering CLIP 2016Q4
 
Uitkering CLIP Q3 en Q4 2017 - Q1 2018

CLIP heeft de vergoedingen uitgekeerd die in het derde en vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 zijn geïncasseerd bij de commerciële knipseldiensten. Naast deze vergoedingen wordt er ook een herberekening gemaakt voor de jaren 2015 t/m nu. Via deze herberekening kunnen vergoedingen alsnog worden uitgekeerd aan uitgeverijen die recent een volmacht hebben afgegeven. Ook door fusies of overnames kan het voorkomen dat een reeds gedane uitkering aangepast moet worden. Dit wordt allemaal in de herberekening meegenomen.

Het is mogelijk dat niet voor alle periodieken een vergoeding wordt uitgekeerd. Indien knipseldiensten geen knipsels hebben geleverd uit bepaalde periodieken in het betreffende tijdvak, wordt hiervoor ook geen vergoeding uitgekeerd.

Via de portal op www.stichting-pro.nl ziet u een volledig overzicht van de werken die voor uw uitgeverij geregistreerd staan.

 
Uitkering CLIP afkoop 2016

Binnenkort keert CLIP een auteursrechtelijke vergoeding uit die is geïncasseerd via de regeling ‘knipseldiensten en –kranten’. Het betreft de vergoeding over 2016. Naast de vergoeding over 2016, wordt er ook een herberekening gemaakt over de jaren 2013 t/m 2015.

 

CLIP incasseert bij diverse Bedrijven & Instellingen een auteursrechtelijke vergoeding voor het intern verspreiden van artikelen uit periodieken. Daarnaast heeft CLIP een raamovereenkomst gesloten met de bibliotheek- en documentatiecentra (Bidocs) van de ministeries en Hoge Colleges van Staat. Hierdoor kunnen de ministeries op beperkte schaal artikelen uit tijdschriften digitaliseren en archiveren.

 

Omdat het ondoenlijk is om precies vast te stellen welke artikelen worden hergebruikt, zijn er generieke afkoopsommen afgesloten. Als gevolg hiervan zijn er geen titelspecifieke gegevens aanwezig. Voor de verdeling van de gelden zijn daarom de gegevens gebruikt van de titelspecifieke incasso in 2016.

 
Uitkering CLIP 2016Q4

CLIP heeft de vergoedingen uitgekeerd die in het vierde kwartaal van 2016 zijn geïncasseerd bij de commerciële knipseldiensten. Naast de vergoeding over het vierde kwartaal van 2016, wordt er ook een herberekening gemaakt voor de jaren 2013 t/m nu. Via deze herberekening kunnen vergoedingen alsnog worden uitgekeerd aan uitgeverijen die recent een volmacht hebben afgegeven. Ook door fusies of overnames kan het voorkomen dat een reeds gedane uitkering aangepast moet worden. Dit wordt allemaal in de herberekening meegenomen.

Het is mogelijk dat niet voor alle periodieken een vergoeding wordt uitgekeerd. Indien knipseldiensten geen knipsels hebben geleverd uit bepaalde periodieken in het betreffende tijdvak, wordt hiervoor ook geen vergoeding uitgekeerd.

Via de portal op www.stichting-pro.nl ziet u een volledig overzicht van de werken die voor uw uitgeverij geregistreerd staan.

 
PERSBERICHT - Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

 

PERSBERICHT

Den Haag, 30 september 2016

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe wet en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst.

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen.

Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

 
Wijziging repartitiereglement CLIP

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in het repartitiereglement van CLIP. Het nieuwe reglement dat sinds eind 2014 van kracht is, vindt u op de website bij de downloads.

 
Gemeente Rotterdam en Lexis Nexis sluiten overeenkomst over gebruik van artikelen in knipselkrant

De gemeente Rotterdam en LexisNexis hebben een 4-jarige overeenkomst gesloten voor het gebruik van artikelen  uit AD, de Volkskrant, Trouw en Het Parool in de knipselkrant van de gemeente Rotterdam. 

 

Binnen de gemeente Rotterdam wordt onder bestuur, raadsleden, fracties en medewerkers een knipselkrant verspreid. Het doel is een snelle, actuele informatievoorziening over relevante ontwikkelingen/nieuwsberichten over de gemeente die van belang zijn voor deze doelgroep. De knipselkrant geeft een mediabeeld, filtert en maakt inzichtelijk hoe breed nieuws is opgepakt.  Het vormt een belangrijk instrument voor het dagelijks werk van de doelgroep. 

 

De overeenkomst is het resultaat van gesprekken tussen de gemeente Rotterdam en CLIP (Copyright Licentie en Incassobureau PRO, onderdeel van Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie). CLIP voert namens  uitgevers een aantal regelingen uit waardoor gebruikers eenvoudig toegang krijgen tot materiaal dat door uitgevers en auteurs is gecreëerd. Daarbij is het uitgangspunt dat gebruikers zonder veel administratieve lasten content kunnen gebruiken in interne nieuwsvoorzieningen (papier en digitaal) en rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik.

 

Terwijl in het bedrijfsleven steeds beter is aanvaard dat auteursrechten moeten worden gerespecteerd, constateren de Nederlandse uitgevers dat een aantal overheden (provincies, gemeenten, waterschappen, etc) nog niet beschikken over een licentie voor hun papieren of digitale interne nieuwsvoorziening. De gemeente Rotterdam geeft nu het voorbeeld hoe dit goed kan worden geregeld.