CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

Licentie voor digitaal intern gebruik

 

Bedrijven en instellingen die artikelen uit dagbladen, tijdschriften of andere periodiek verschijnende media reproduceren en/of verspreiden hebben daarvoor toestemming nodig van de rechthebbenden op de oorspronkelijke publicaties. Het uitgangspunt voor de rechthebbenden daarbij is dat zij deze bedrijven zelf rechtstreeks willen en kunnen bedienen met producten en diensten. Voor bepaalde vormen van intern gebruik is het mogelijk om via CLIP de vereiste toestemming te verkrijgen.

Indien een overeenkomst wordt gesloten, zijn de algemene licentievoorwaarden van CLIP van toepassing. Deze algemene licentievoorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig in combinatie met een overeenkomst met CLIP waarin deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Afwijkingen van of aanvullingen op de algemene licentievoorwaarden zijn uitsluitend mogelijk als deze schriftelijk worden overeengekomen in de overeenkomst met CLIP of in een overeenkomst met de desbetreffende rechthebbende(n).

Download brochure


Voorwaarden en Tarieven

Hieronder volgt een samenvatting van de geldende licentievoorwaarden voor digitaal intern gebruik. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor de volledige tekst en de definities van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de algemene Licentievoorwaarden
 

 • De knipsels dienen een integrale verveelvoudiging van de oorspronkelijke publicatie te zijn en de bron en de naam van de maker, indien deze bij de bron wordt vermeld, dienen bij de knipsels te worden vermeld. Ook voor het overige mag het gebruik van een knipsel op geen enkele wijze nadeel toebrengen aan de eer of naam van de maker van de inhoud van het knipsel of aan zijn waarde.
 • U mag per verschijningsnummer van een periodiek maximaal 10% van de redactionele inhoud per afnemer ter beschikking stellen. Voor knipsels uit het Financieele Dagblad geldt een beperking van maximaal twee (2) artikelen per verschijningsnummer.
 • Knipsels uit ochtendbladen mogen niet voor 9.00 uur en knipsels uit avondbladen mogen niet voor 18.00 uur op de dag van verschijning worden verspreid aan uw afnemers, tenzij u anders bent overeengekomen met de betreffende uitgever.
 • U mag de knipsels of knipselkranten uitsluitend voor intern gebruik vervaardigen en verspreiden.
 • Voor het in een archief opslaan van knipsels of knipselkranten dient u per artikel dat in het archief wordt geplaatst een eenmalige archiefvergoeding te betalen.
 • U dient in te stemmen en mee te werken aan controle in uw vestiging(en) op naleving van de aan het gebruik gestelde voorwaarden.
 • De jaarlijkse afkoopsom wordt vooraf berekend op basis van het geschat gebruik.
 • Er hoeft geen opgave te worden gedaan van de brongegevens van ieder artikel: volstaan kan worden met een opgave van de belangrijkste bronnen. 
 • De licentiehouder mag voor intern gebruik korte artikelen uit periodieken fotokopiëren van papier naar papier, mits hij daarvoor een betalingsregeling heeft getroffen met Stichting Reprorecht. Een dergelijke betalingsregeling met Stichting Reprorecht omvat niet het vervaardigen van papieren knipselkranten, het intern verspreiden van digitale kopieën of het leveren van (digitale) knipsels aan derden.

Tarieven voor digitaal intern gebruik 
 • Er geldt een gemiddeld tarief per knipsel. Deze artikelvergoeding is niet verschuldigd indien het knipsel is geleverd door een knipseldienst met een CLIP licentie.
 • De gebruikersvergoeding bedraagt 10% van de artikelvergoeding per krantenknipsel per gebruiker en 20% van de artikelvergoeding per tijdschriftknipsel per gebruiker.
 • Voor archiefgebruik geldt een aanvullende (eenmalige) toeslag per knipsel van 50% van de artikelvergoeding.
Klik hier voor een overzicht van de tarieven .

Voor een indicatie van de kosten voor het intern verspreiden van knipsels kunt u gebruik maken van de CLIP Calculator voor intern gebruik van digitale artikelen.

Wilt u een licentie aanvragen? Klik hier voor het Contact Formulier.