CLIP Bestuur en bureau Contact Licentiehouders Downloads
Clip
CLIP CALCULATOR: digitaal of papier

De CLIP campagne

 CLIP verzorgt in samenwerking met de Nederlandse Dagbladpers (NDP) een landelijke campagne, om de aandacht te trekken van zowel de bedrijven en organisaties die knipsels uit kranten en tijdschriften hergebruiken als van de uitgevers van dagbladen en tijdschriften : ‘Knip legaal, ook digitaal'.

Advertentieruimte beschikbaar?

Leden van de NDP stellen gratis advertentieruimte beschikbaar op print en online voor de CLIP-campagne . CLIP levert henzelf en de branche immers direct voordeel op: inzicht in het gebruik van hun titels door knipseldiensten en in knipselkranten en een redelijke vergoeding. Het is van groot belang dat alle uitgevers deelnemen aan de collectieve regelingen van CLIP. Bovendien worden bedrijven en instellingen erop gewezen dat zij voor de grootschalige digitale verspreiding van artikelen nadere regelingen met de uitgevers of hun intermediairs moeten treffen. Tenslotte oefent CLIP namens de haar gemandateerde uitgevers controle uit op inbreuken op het auteursrecht.

CLIP roept alle uitgevers op om de nieuwe advertentie en de webbanners regelmatig te plaatsen, bijvoorbeeld als 'stopper'. Uitgevers van kranten (ook huis-aan-huisbladen) en tijdschriften (bijvoorbeeld vakbladen en opiniebladen) die nog geen advertentieruimte beschikbaar hebben gesteld, kunnen dat alsnog doen. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van CLIP.

Niet alleen de professionele knipselmarkt maar ook bedrijven, instellingen en andere organisaties moeten zich realiseren dat zonder toestemming van de rechthebbenden (digitaal) knippen en plakken van artikelen niet is toegestaan. Dat is het belang van uitgevers, redacties en journalisten, en CLIP zal dat belang samen met u behartigen.